ซอฟต์แวร์

API คืออะไร

API

API ย่อมาจาก Application Programming Interface API คือ โปรแกรมหรือชุดคำสั่งหรือช่องทางสำหรับการเชื่อมต่อระหว่างซอฟต์แวร์ (Software, Application) หนึ่ง ไปยังอีกซอฟต์แวร์หนึ่ง ทั้งนี้ยังรวมถึงการเชื่อมต่อระหว่าง Application ไปยังเว็บไซต์และ Application กับระบบปฏิบัติการด้วย วัตถุประสงค์ก็เพื่อการเข้า ... Read More »

SAP คืออะไร

SAP

SAP คือ บริษัทหนึ่งของประเทศเยอรมนีซึ่งผลิตสินค้าและให้บริการเกี่ยวกับซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะโปรแกรมที่เรียกว่า ERP (Enterprise Resource Planning) ซึ่งโปรแกรม ERP ของบริษัท SAP นั้น ใช้ชื่อทางการค้าว่า SAP เช่นเดียวกับชื่อบริษัท advertisements (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).p ... Read More »

ระบบปฏิบัติการ คืออะไร

ระบบปฏิบัติการ

ระบบปฏิบัติการ คือ ซอฟต์แวร์หรือชุดคำสั่งคอมพิวเตอร์ชนิดหนึ่ง ที่ทำหน้าที่เป็นตัวกลางระหว่างฮาร์ดแวร์ (Hardware) และซอฟต์แวร์ทั่วไป (Application software) โดยที่ระบบปฏิบัติการ (Operating system) มีหน้าที่ควบคุมการทำงานของฮาร์ดแวร์ชนิดต่างๆ ทำงานร่วมกับซอฟต์แวร์ประยุกต์ในการรับส่งและจัดเก็บข้อมูลลง H ... Read More »

DBMS คืออะไร

DBMS

DBMS ย่อมาจาก Database Management System หรือ ระบบบริหารจัดการฐานข้อมูล DBMS หรือ Database Management System คือ ซอฟตแวรหรือโปรแกรมหรือชุดคำสั่งที่ทำหน้าที่บริหารและดูแลจัดการเกี่ยวกับระบบฐานขอมูล โดยช่วยอํานวยความสะดวกใหแกผูใช้งานในหลายๆด้าน เช่น ช่วยการสรางฐานข้อมูล การปรับปรุงแกไข การเข ... Read More »

ERP คืออะไร

ERP

ERP ย่อมาจาก Enterprise Resource Planning ERP คือ ซอฟต์แวร์ชนิดหนึ่งที่ใช้เพื่อการบริหารทรัพยาการขององค์กรธุรกิจ สามารถรวมศูนย์ข้อมูลทั้งหมดขององค์กรเข้ามาอยู่ในระบบฐานข้อมูลเดียวกัน เพื่อความง่ายในการบริหารข้อมูลทั้งหมด อีกทั้งยังสามารถเชื่อมโยงงานของทุกหน่วยงานในองค์การเข้าด้วยกัน เพื่อให้สามารถบ ... Read More »

Malware คืออะไร

Malware

Malware (มัลแวร์) คือ โปรแกรมหรือชุดคำสั่งของคอมพิวเตอร์ ที่มีจุดประสงค์ร้ายต่อระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย โดยทำงานในลักษณะที่เป็นการโจมตีระบบ การทำให้ระบบเสียหาย รวมไปถึงการโจรกรรมข้อมูล advertisements (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Malware ย่อมาจาก Malicious soft ... Read More »

ซอฟต์แวร์ คืออะไร

ซอฟต์แวร์

ซอฟต์แวร์ (Software) คือ โปรแกรมหรือชุดคำสั่งที่ถูกสร้างหรือเขียนขึ้นมาเพื่อสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงานและเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าลำพังเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เป็นเพียงฮาร์ดแวร์ (Hardware) นั้น ไม่สามารถด้วยตัวมันเองได้ เนื่องจาก Hardware เหล่านั้นเป็นอุปกรณ์สำหรับการคำน ... Read More »

Scroll To Top