Serial Printer คืออะไร

เครื่องพิมพ์หรือ Printer เป็นอุปกรณ์สำนักงานที่จำเป็นอย่างยิ่ง เพราะมีหน้าที่ในการพิมพ์เอกสารสำคัญต่างๆ โดยเฉพาะใบเสร็จรับเงินที่นิยมเลือกใช้ Serial Printer มากกว่าเครื่องพิมพ์ประเภทอื่นๆ รวมถึงเครื่อง POS (Point of Sale) ที่ใช้ตามร้านสะดวกซื้อต่างๆ ก้ต่อพ่วงเครื่องพิมพ์ประเภท Serial Printer เพื่อพิมพ์ใบเสร็จรับเงินหรือใบกำกับภาษีให้กับลูกค้า

advertisements

Serial Printer คืออะไร?
Serial Printer คือเครื่องพิมพ์ หรือ Printer ที่มีการเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ด้วย Serial Interface หรือที่เราเรียกกันว่า Serial Port โดยพอร์ตชนิดนี้จะเป็นพอร์ตแบบอนุกรมซึ่งมีความเร็วในการสื่อสารช้ากว่า พอร์ตแบบขนาน การเคลื่อนย้ายถ่ายโอนข้อมูลสามารถทำได้เพียงแค่ครั้งละ 1 บิตเท่านั้น ในขณะที่แบบขนานสามารถส่งได้พร้อมกันทีละหลาย ๆ บิต แต่ด้วยข้อดีของ Serial Printer ก็คือสามารถสั่งพิมพ์ได้ในระยะทางที่ไกลกว่าแบบขนานและใช้สายสัญญาณน้อยกว่า จึงทำให้ประหยัดค่าสาย มีราคาถูกและเป็นที่นิยมใช้

Serial Printer

Serial Printer ขนาดเล็ก ซึ่งพบเห็นได้ทั่วไป

สายที่ใช้กับ Serial Printer จะเป็นสายมาตรฐาน RS-232 ซึ่งจะมี 2 หัวคือ หัว DTE (Data Terminal Equipment) ซึ่งทำหน้าที่ส่งข้อมูล (Output) ปกติแล้วคอนเนกเตอร์จะเป็นตัวผู้ ส่วนอีกหัวหนึ่งคือ หัว DCE (Data Communication Equipment) ทำหน้าที่รับข้อมูล (Input) โดยทั่วไปคอนเนกเตอร์จะเป็นตัวเมีย คอนเนอเตอร์ที่นิยมใช้จะเป็นชนิด D-Type แบบ 9 ขา และแบบ 25 ขา โดยจะติดตั้งอยู่หลังคอมพิวเตอร์ มีแรงดันระหว่าง -3 โวลต์ ถึง -15 โวลต์

advertisements
Scroll To Top