Tag Archives: memory

Memory Card คืออะไร

Memory Card

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในปัจจุบันมีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นมือถือ หรือ กล้องถ่ายรูป ซึ่งทุกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จะขาดอุปกรณ์ในการเก็บข้อมูลไม่ได้เลย เพราะอุปกรณ์เก็บข้อมูลเป็นอุปกรณ์ที่จะค่อยเก็บสิ่งที่ผู้ใช้ต้องการ โดยอุปกรณ์เก็บข้อมูลที่ใช้กับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เหล่านี้เราจะเรียกว่า Mem ... Read More »

Shared Memory คืออะไร

Shared Memory

การแสดงผลทางจอภาพของคอมพิวเตอร์ จำเป็นต้องมีการประมวลผลและใช้พื้นที่หน่วยความจำสำหรับการแสดงภาพกราฟิก โดยเฉพาะงานด้านมัลติมีเดียที่จำเป็นต้องใช้การ์ดจอที่มีประสิทธิภาพสูงมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน แต่สำหรับเครื่องที่ใช้งานทั่วไปแล้วนิยมใช้วิธี Shared Memory แทนการใช้การ์ดจอ advertisements ... Read More »

Scroll To Top