Tag Archives: SPX

Packet Exchange Protocol คืออะไร

Packet Exchange Protocol

การส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายด้วย Packet Switching นั้นจำเป็นที่จะต้องใช้ Protocol ซึ่งเป็นระเบียบวิธีการที่กำหนดขึ้นสำหรับสื่อสารข้อมูล เพื่อให้สามารถส่งผ่านข้อมูลไปยังปลายทางได้อย่างถูกต้อง โดยมีการออกแบบโปรโตคอลอื่น ๆ ขึ้นมาใช้งานเป็นจำนวนมาก เพื่อให้เหมาะสมกับลักษณะงานที่ทำ เช่น Apple Talk, NetBEUI ... Read More »

Scroll To Top