VPN คืออะไร

VPN ย่อมาจาก Virtual Private Network

VPN คือ เครือข่ายเสมือนหรือระบบเน็ตเวิร์คส่วนตัวที่ทำงานโดยใช้โครงสร้างของเครือข่ายระบบเน็ตเวิร์คสาธารณะ สามารถทำงานได้บนเครือข่ายไอพีหรือเครือข่ายอินเตอร์เน็ต แต่ยังสามารถคงความเป็นเครือข่ายส่วนตัวหรือเครือข่ายเฉพาะขององค์กรได้ด้วยการเข้ารหัสแพ็กเก็ต (Packet) ข้อมูลก่อนส่งออกไป เพื่อความปลอดภัยของข้อมูล

advertisements

VPN หรือ เครือข่ายส่วนตัวเสมือนนี้ นอกจากจะทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์ในกลุ่มสามารถเชื่อมต่อกันได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยแล้ว ยังสามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายอื่นๆได้ด้วย โดย VPN จะช่วยให้เราสามารถส่งข้อมูลระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์โดยผ่านระบบอินเทอร์เน็ตแบบข้ามกลุ่มได้อย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย ไม่ต่างจากการรับ-ส่งข้อมูลภายในกลุ่มของตนเอง

VPN

ตัวอย่างระบบเครือข่ายเสมือนส่วนตัว (VPN)

ทําไมถึงตองใช VPN
แต่เดิมนั้นการรับส่งข้อมูลภายในกลุ่มเครือข่ายเดียวกันที่มีประสิทธิภาพและความปลอดภัยสูงนั้น จำเป็นต้องเช่าสายสัญญาณประเภท Lease line ซึ่งเป็นการเชื่อต่อระบบเครือข่ายหรือระบบเน็ตเวิร์คของเราเข้าระบบหรือคอมพิวเตอร์ปลายทางโดยใช้สายสัญญาณเฉพาะ ซึ่งสายสัญญาณเราจะเป็นผู้ใช้แต่เพียงผู้เดียว ไม่มีการใช้ร่วมกับผู้อื่น ทำให้มีความปลอดภัยสูงมาก แต่ก็มีค่าใช้จ่ายสูงมากเช่นเดียวกัน ดังนั้นจึงมีการคิดค้นเทคโนโลยีที่สามารถใช้เครือข่ายสาธารณะแต่มีการเข้ารหัสข้อมูลในการรับ-ส่งแต่ละครั้งขึ้นมา ซึ่งก็คือระบบ VPN นี้เอง ทำให้มีค่าใช้จ่ายในการสร้างระบบเครือข่ายส่วนตัวถูกลงมาก

ระบบเครือข่ายส่วนตัวเสมือน VPN นี้ ใช้ช่องทางของเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตเป็นสื่อกลางในการเชื่อมต่อและสร้างสร้างระบบเน็ตเวิร์คส่วนตัวขึ้นมา โดยมีการสร้างระบบอุโมงค์ข้อมูล (Tunnel) ขึ้นมาใช้ในการเชื่อมต่อระหว่างคอมพิวเตอร์ต้นทางและปลายทาง (คือการเข้ารหัสข้อมูลนั่นเอง) ทำให้ข้อมูลมีความปลอดภัยสูง และค่าใช้จ่ายถูกกว่าการใช้ Lease line มาก โดยยังได้ประสิทธิภาพเหมือนกัน

Virtual private network (VPN) มีอยู่ 3 รูปแบบ ดังนี้
1. Access VPN
Access VPN เป็นรูปแบบในการเข้าถึงเครือข่ายโดยอุปกรณ์เคลื่อนที่ต่างๆ ซึ่งสามารถเข้าถึงเครือข่ายได้ใน 2 คือ การเข้ารหัสข้อมูลก่อนแล้สส่งไปยังผู้ให้บริการเพื่อส่งต่อไปยังปลายทาง และอีกลักษณะหนึ่งคือการส่งข้อมูลแบบธรรมดาไปยังผู้ให้บริการ ซึ่งข้อมูลนั้นจะถูกนำไปเข้ารหัสโดย  Network Access Server, NAS) แล้วจึงส่งต่อข้อมูลที่เข้ารหัสแล้วไปยังปลายทาง

2. Intranet VPN
Intranet VPN เป็นรูปแบบในการเข้าถึงเครือข่ายเน็ตเวิร์คเสมือนชนิดหนึ่ง โดยเป็นเครือข่ายที่ใช้เฉพาะภายในองค์กรเท่านั้น เช่น การต่อเชื่อมเครือข่ายคอมพิวเตอร์ระหว่างสำนักงานใหญ่ในกรุงเทพมหานคร และระบบเน็ตเวิร์คของสาขาย่อยที่อยู่ในต่างจังหวัดเข้าด้วยกัน (เหมือนกับการเช่า Lease line ที่นิยมในอดีต) โดยที่เครื่องคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องสามารถเชื่อมต่อกันโดยใช้ผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต หรือ ISP เป็นตัวกลางในการรับ-ส่ง

3. Extranet VPN
Extranet VPN เป็นรูปแบบในการเข้าถึงเครือข่ายเช่นเดียวกับ Intranet VPN ทุกประการ เพียงแต่ขยายความสามารถการเข้าถึงข้อมูลกับกลุ่มภายนอกด้วย ไม่ได้รับ-ส่งข้อมูลเฉพาะภายในกลุ่มของตนเองเท่านั้น

ประโยชน์ของ VPN
ประโยชน์ของการใช้เครือข่ายแบบ Virtual Private Network คือ ช่วยให้องค์กรสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในการสร้างระบบเน็ตเวิร์คส่วนตัวขึ้นมา เนื่องจากไม่ต้องใช้บริการ Lease line ที่มีราคาแพง แต่หันมาใช้เครือข่ายสาธารณะที่มีราคาถูกกว่าแทน โดยใช้การเข้ารหัสข้อมูลก่อนการรับ-ส่งเพื่อเพิ่มระดับการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลเช่นเดียวกับการใช้ Lease line และช่วยให้เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนในโลกสามารถเข้าถึงเครือข่ายหรือ Network ของตนเองได้ เพียงแต่สามารถต่อเชื่อมเข้าระบบอินเตอร์เน็ตเท่านั้น

คำที่เกี่ยวข้อง : ระบบ Network, ระบบเครือข่าย, อินเตอร์เน็ต

advertisements
Scroll To Top