W3C คืออะไร

การเขียนหรือสร้างเว็บไซต์ นอกจากความรู้ในการออกแบบแล้วยังต้องเข้าใจในมาตรฐานของ W3C ด้วย เพื่อให้เว็บไซต์ของเรามีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่ง W3C นี้เป็นองค์กรที่กำหนดมาตรฐานของเว็บไซต์ เมื่อเราสามารถสร้างเว็บไซต์ได้ตามมาตรฐาน การเปิดใช้งานเว็บด้วย Web browser ต่างๆก็จะถูกต้อง ไม่ผิดเพี้ยนไปจากที่เราต้องการ

advertisements

W3C คืออะไร?
W3C คือ องค์กรระหว่างประเทศที่ทำงานด้านการพัฒนาเทคโนโลยี เวิลด์ ไวด์ เว็บ (www) โดยที่ W3C ย่อมาจากคำว่า World Wide Web Consortium เป็นองค์กรที่ประกอบด้วย 3 สถาบันชั้นนำของโลก ได้แก่ MIT ในสหรัฐอเมริกา INTRIA ในยุโรป และ Keio University ในญี่ปุ่น ปัจจุบัน W3C มีองค์กรสมาชิกมากกว่า 450 องค์กร ไม่ว่าจะเป็น Microsoft, Sun Microsystems, Apple, Google ฯลฯ มาตรฐานของ W3C ประกอบด้วย
1. HTML 4.0 – Hyper Text Markup Language
2. XML 1.0 – Extensible Markup Language
3. XHTML 1.0, 1.1 และ Modularization
4. CSS – Cascading Style Sheets
5. DOM 1 – Document Object Model Level 1

W3C

ประโยชน์ที่จะได้รับจากการทำตามมาตรฐาน W3C มีดังนี้
1. ประโยชน์ต่อ Software คือ Search engine สามารถค้นหาและทำ Index ข้อมูลในเว็บเราได้ง่ายขึ้น Web Browser ทุกชนิดเข้าใจโครงสร้างและสามารถแสดงผลได้ รวมถึงสามารถตรวจสอบความถูกต้องและข้อผิดพลาดบนเว็บเราได้
2. ประโยชน์ต่อผู้ใช้ คือ ไม่ว่าจะใช้ Web Browser ตัวไหนก็สามารถดูเว็บไซต์ของเราได้ เพราะถ้าหากไม่สามารถเข้าสู่เว็บไซต์ได้ก็หมายความว่าเว็บไซต์ถูกปิด
3. มีความเสถียรภาพ เพราะสามารถรองรับเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่จะเข้ามาแทนที่ และง่ายต่อการทำความเข้าใจในโครงสร้างเมื่อมีการส่งต่องานให้กับนักพัฒนาเว็บไซต์คนใหม่

advertisements
Scroll To Top