Tag Archives: card

Memory Card คืออะไร

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในปัจจุบันมีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นมือถือ หรือ กล้องถ่ายรูป ซึ่งทุกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จะขาดอุปกรณ์ในการเก็บข้อมูลไม่ได้เลย เพราะอุปกรณ์เก็บข้อมูลเป็นอุปกรณ์ที่จะค่อยเก็บสิ่งที่ผู้ใช้ต้องการ โดยอุปกรณ์เก็บข้อมูลที่ใช้กับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เหล่านี้เราจะเรียกว่า Memory Card Memory Card คืออุปกรณ์เก็บข้อมูลชนิดหนึ่งที่สามารถเก็บข้อมูลได้ไม่ต้องใช้งานแบตเตอรี่ โดยข้อมูลทุกอย่างก็จะไม่สูญหายไปไหน เมมโมรี่การ์ดเป็นอุปกรณ์เก็บข้อมูลที่สามารถถ่ายโอนข้อมูลด้วยความเร็วสูงโดยส่วนที่สำคัญและเป็นส่วนที่ใช้ในการบันทึกข้อมูลต่างๆในเมมโมรี่การ์ดก็คือ solid state chips ชิปนี้สามารถที่จะควบคุมการบันทึกข้อมูล การอ่านและเขียนข้อมูลได้ด้วยตัวเอง Memory Card ชนิด SD Card ขนาดความจุต่างๆกัน …

Read More »