เรื่องน่ารู้คอมพิวเตอร์

ประโยชน์ของอินเตอร์เน็ต

อินเตอร์เน็ต (Internet) เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของผู้คนนับพันล้านคนทั่วโลก ให้สามารถติดต่อสื่อสารกัน หรือเขาถึงแหล่งข้อมูลได้อย่างสะดวกสะบายและกว้างขวาง โดยที่ระบบอินเตอร์เน็ตทำหน้าที่เป็นระบบเครือข่ายขนาดใหญ่หรือเครือข่ายสากลที่เชื่อมโยงเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พกพาต่างๆเข้าหากันนั่นเอง ประโยชน์ของอินเตอร์เน็ต อินเตอร์เน็ตมีประโยชน์มากมาย สามารถนำไปใช้งานได้หลากหลายรูปแบบ ซึ่งสามารถแยกแยะออกเป็นข้อๆได้ดังนี้ – ช่วยให้การติดต่อสื่อสารกันสะดวกและประหยัดขึ้น โดยผ่านระบบอีเมล์ – ช่วยให้การพูดคุยสนทนาเป็นไปอย่างง่ายดาย ผ่านโปรแกรมแชตยอดนิยมต่างๆ เช่น Line, WhatApp และ Skype เป็นต้น – ช่วยให้การโทรศัพท์ทางไกลและโทรศัพท์ข้ามประเทศมีราคาถูกลง ผ่านบริการ …

Read More »

หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์

หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ มีอะไรบ้าง วันนี้เราจะมาเฉลยกันครับ… คอมพิวเตอร์ (Computer) ถูกนำมาใช้งานอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน เรียกได้ว่าคอมพิวเตอร์เข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตของคนเราตั้งแต่ตื่นนอนจนถึงเข้านอนเลยทีเดียว ไม่ว่าจะเป็นระบบการเดินรถ ระบบการเงินของธนาคาร การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการทำงาน เพื่อดารเรียนการสอน เพื่อความบันเทิง ตลอดจนการใช้คอมพิวเตอร์ในการค้าขาย เป็นต้น หลักการทํางานของคอมพิวเตอร์ สามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ขั้นตอนดังนี้ 1. การรับข้อมูล (Input) ในส่วนของการรับข้อมูลนี้ คอมพิวเตอร์จะรับข้อมูลผ่านตัวรับข้อมูลหรือตัวป้อนข้อมูลที่เรียกว่า Input devices …

Read More »

องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ มีอะไรบ้าง

องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ สามารถแยกแยะออกมาได้ในหลายรูปแบบและหลายมุมมอง แต่ถ้าจะแยกแยะออกมาในแบบที่ง่ายที่สุด เราจะสามารถแบ่งองค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ออกได้เป็น 2 ชนิด 1. องค์ประกอบหลัก ->1.1 ฮาร์ดแวร์ (Hardware) หมายถึง ส่วนประกอบของตัวเครื่องที่เราสามารถมองเห็นได้ โดย Hardware แต่ละชนิดจะมีหน้าที่หลักแตกต่างกันออกไปดังนี้ หน่วยรับข้อมูล หรือ Input Unit ทำหน้าที่ในการรับข้อมูลจากผู้ใช้งาน ก่อนจะนำเข้าไปสู่กระบวนการประมวลผล อุปกรณ์กลุ่มนี้ได้แก่ คีย์บอร์ด เมาส์ …

Read More »

ยุคของคอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์ที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบันนั้นถูกพัฒนามาอย่างต่อเนื่องยาวนาน โดยสามารถแบ่งออกเป็นยุคของคอมพิวเตอร์ได้ 5 ยุค หรือ 5 ช่วงเวลาด้วยกัน คอมพิวเตอร์ยุคที่ 1 (ค.ศ. 1945 – 1958) ยุคของคอมพิวเตอร์ยุคแรกนี้เป็นยุคที่คอมพิวเตอร์ใช้หลอดสุญญากาศซึ่งใช้กำลังไฟฟ้าสูง พบว่ามีปัญหาเรื่องความร้อนสูงและไส้หลอดขาดบ่อย ถึงแม้จะมีการติดตั้งระบบระบายความร้อนที่มีประสิทธิภาพสูงก็ตาม ในด้านของการสั่งงานนั้นใช้ภาษาเครื่องซึ่งเป็นภาษาหรือรหัสตัวเลขที่ค่อนข้างซับซ้อน เครื่องคอมพิวเตอร์ในยุคแรกนี้มีขนาดใหญ่โตมโหฬาร เช่น เครื่องมาร์ควัน (MARK I), อีนิแอค (ENIAC) และยูนิแวค (UNIVAC) …

Read More »

บิดาแห่งคอมพิวเตอร์ คือใคร? เรามีคำตอบ

บิดาแห่งคอมพิวเตอร์ คือ ชาร์ลส์ แบบเบจ (Charles Babbage) นักประดิษฐ์ชาวอังกฤษ ชาร์ลส์ แบบเบจ มีชีวิตอยู่ในช่วง ปี ค.ศ. 1791 – 1871 เป็นทั้งนักประดิษฐ์ นักคณิตศาสตร์ (แคลคูลัส) และวิศวกรเครื่องกล โดยได้เริ่มประดิษฐ์เครื่องกลสำหรับช่วยคำนวณเครื่องแรกในปี ค.ศ.1822 ภายใต้การสนับสนุนเงินทุนจากรัฐบาล เครื่องมือช่วยคำนวณเครื่องนี้ได้รับการตั้งชื่อว่าเครื่อง Difference Engine …

Read More »

ไมโครคอมพิวเตอร์ คืออะไร มีประโยชน์อย่างไร

ไมโครคอมพิวเตอร์ คือ เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีขนาดเล็ก สามารถใช้งานได้หลายลักษณะ กล่าวคือสามารถทำงานแบบเดี่ยว (Stand-alone) ก็ได้ หรือใช้งานเป็นเครื่องลูกข่าย (Workstation หรือ Terminal) โดยสามารถใช้งานด้วยหน่วยประมวลผล (CPU) ของตนเอง หรือ ใช้หน่วยประมวลผลของเครื่องแม่ข่าย (Server) โดยตัวเองทำหน้าที่เป็นเพียงตัวป้อนและแสดงผลเท่านั้น (Terminal) ก็ได้ ดังนั้นจึงสามารถกล่าวได้ว่า ไมโครคอมพิวเตอร์ (Microcomputer) คือคอมพิวเตอร์ทั่วๆที่เราพบเห็นกันทั่วไปนั่นเอง โดยที่ไมโครคอมพิวเตอร์สามารถเป็นได้ทั้งคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ …

Read More »

ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์

ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์นั้นมีหลากหลายมาก ตั้งแต่เรื่องเล็กๆไปจนถึงเรื่องใหญ่ๆ วันนี้เราจะมาแยกแยะประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ในด้านต่างๆกันครับ… ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ ในด้านต่างๆมีดังนี้ ด้านการแพทย์และสารณสุข ด้านการทำงาน ด้านความบันเทิง ด้านการเงินและการธนาคาร ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านอุตุนิยมวิทยา ด้านพานิชย์และการค้าขาย ด้านการศึกษา 1. ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ในด้านการแพทย์และสารณสุข ในปัจจุบันได้มีการนำคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ในด้านการแพทย์และสาธารณสุขอย่างแพร่หลาย ทั้งในด้านการจัดเก็บข้อมูลทางสุขภาพ การวิเคราะห์และการวินิจฉัยโรค การเอ็กซเรย์ และการผ่าตัด เป็นต้น ซึ่งช่วยให้แพทย์สามารถวิเคราะห์และรักษาโรคได้รวดเร็วและถูกต้องมากขึ้น ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ในวงการแพทย์ 2. ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ในการทำงาน …

Read More »