Tag Archives: Digital Signature

Digital Signature คืออะไร

ในการทำสัญญาระหว่าง 2 ฝ่ายสิ่งที่เป็นสัญลักษณ์ในการยืนยันว่าสัญญาฉบับนั้นมีผลก็คือ ลายเซ็น (Signature) ซึ่งลายเซ็นมีความสำคัญมาในการทำสัญญา หรือการยืนยันเอกสารต่างๆจะต้องการลายเซ็นของเจ้าของเอกสารเสมอ จึงจะทำให้เอกสารนั้นมีผลทางกฎหมาย แต่ในปัจจุบันมีการส่งข้อความและจดหมายทางอินเตอร์เน็ตกันมาก ซึ่งแน่นอนว่าอีเมล์แต่ละอีเมล์จะมีข้อความต่างๆที่อยู่ในอีเมล์เราไม่สามารถเชื่อถือได้เลยว่าเป็นข้อความจากผู้ส่งจริงๆ สาเหตุที่เป็นเช่นนั้นอาจจะมาจากหลาย ๆสาเหตุ อาทิ เครื่องผู้ส่งติดไวรัสคอมพิวเตอร์ทำให้มีการส่งข้อความและอีเมล์มายังผู้รับโดยอัตโนมัติ และในทางธุรกิจการส่งข้อความหรืออีเมล์เป็นเรื่องสำคัญมาก ซึ่งมีการคิดวิธีป้องกันข้อมูลที่อยู่ในจดหมายพร้อมทั้งมีการยืนยันว่าจดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรืออีเมล์นี้ได้ส่งมาจากผู้ส่งจริงและอีเมล์นี้ก็ไม่ได้โดนแก้ไขระหว่างทางด้วยเทคโนโลยีป้องกันที่เรียกว่า Digital Signature หรือจะเรียกว่าลายเซ็นดิจิตอลก็ได้เช่นกัน วิธีการของระบบ Digital Signature หลักการทำงานของ Digital Signature …

Read More »