Tag Archives: dbms

DBMS คืออะไร

DBMS ย่อมาจาก Database Management System หรือ ระบบบริหารจัดการฐานข้อมูล DBMS หรือ Database Management System คือ ซอฟตแวรหรือโปรแกรมหรือชุดคำสั่งที่ทำหน้าที่บริหารและดูแลจัดการเกี่ยวกับระบบฐานขอมูล โดยช่วยอํานวยความสะดวกใหแกผูใช้งานในหลายๆด้าน เช่น ช่วยการสรางฐานข้อมูล การปรับปรุงแกไข การเขาถึงขอมูล การเรียกใช้ข้อมูล บริหารความถูกต้องของข้อมูล ควบคุมการแสดงผล และการจัดการเกี่ยวกับระบบแฟมขอมูลภายในฐานข้อมูล ตลอดจนควบคุมดูแลความซ้ำซ้อนและความสัมพันธ์ของข้อมูลแต่ละชนิดในระบบฐานข้อมูล สามารถกล่าวได้ว่า …

Read More »