Tag Archives: dsl

HDSL คืออะไร เหมือนหรือต่างจาก ADSL อย่างไร

ระบบการสื่อสารได้มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ยุคที่ยังไม่การพัฒนาจนกระทั่งมีการพัฒนาการสื่อสารด้วยขึ้น ซึ่งเหมือนกับเป็นการพลิกหน้าประวัติศาสตร์การติดต่อสื่อสารไปเลยทีเดียว หลังจากมีการคิดและพัฒนาการสื่อสารด้วยโทรศัพท์ขึ้นมา การสื่อสารในแบบต่างๆก็พัฒนาขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง… โดยระบบที่นิยมใช้งานกันในปัจจุบันนั้นจะเป็นเทคโนโลยี DSL ย่อมาจาก Digital Subscriber Line ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่มีการออนไลน์ 24 ชั่วโมงและสามารถใช้งานโทรศัพท์และอินเตอร์เน็ตไปพร้อม ๆกันได้ซึ่งเทคโนโลยีได้มีการพัฒนาให้ดีขึ้นไปอีกดังนี้ 1. ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) 2. HDSL (High-bit-rate Digital …

Read More »