Tag Archives: modem

ZMODEM คืออะไร

การรับส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์นั้นจำเป็นต้องมีมาตรฐานการรับส่งข้อมูลคอยกำหนดวิธีการเพื่อให้การถ่ายโอนข้อมูลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการรับ-ส่งข้อมูลผ่าน Modem นั้น จะมีมาตรฐานหรือ Protocol เฉพาะ ซึ่ง ZMODEM คือหนึ่งใน Protocol ที่ได้รับความนิยมมาก… ? ZMODEM เป็นมาตรฐานที่ใช้ในการถ่ายโอน (transfer) ข้อมูลระหว่างคอมพิวเตอร์ด้วยกัน ได้รับการพัฒนามาจาก XMODEM และ YMODEM ซึ่งมีเกณฑ์วิธี (Protocol) ในการถ่ายโอนข้อมูลผ่าน Modem …

Read More »