Tag Archives: องค์ประกอบ

องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ มีอะไรบ้าง

องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ สามารถแยกแยะออกมาได้ในหลายรูปแบบและหลายมุมมอง แต่ถ้าจะแยกแยะออกมาในแบบที่ง่ายที่สุด เราจะสามารถแบ่งองค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ออกได้เป็น 2 ชนิด 1. องค์ประกอบหลัก ->1.1 ฮาร์ดแวร์ (Hardware) หมายถึง ส่วนประกอบของตัวเครื่องที่เราสามารถมองเห็นได้ โดย Hardware แต่ละชนิดจะมีหน้าที่หลักแตกต่างกันออกไปดังนี้ หน่วยรับข้อมูล หรือ Input Unit ทำหน้าที่ในการรับข้อมูลจากผู้ใช้งาน ก่อนจะนำเข้าไปสู่กระบวนการประมวลผล อุปกรณ์กลุ่มนี้ได้แก่ คีย์บอร์ด เมาส์ …

Read More »