Tag Archives: Leased Line

Leased Line คืออะไร

การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตกับผู้ให้บริการในปัจจุบันนี้ ผู้ให้บริการจะมีโปรโมชั่นต่างๆออกมาให้ผู้ใช้งานได้เลือกซึ่งจะมีความเร็วที่แตกต่างกัน แต่สำหรับองค์ขนาดใหญ่หรือหน่วยงานที่ต้องการความเสถียรของอินเตอร์เพื่อใช้ในการส่งข้อมูลและการสื่อสารประชุมงาน พร้อมทั้งความปลอดภัย ผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตก็จะมีบริการที่เรียกว่า วงจรคู่สายเช่า (Leased Line) ซึ่งมีข้อดีมากมาย Leased Line คือ การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตจากผู้ใช้งานไปยังผู้ให้บริการโดยตรง ซึ่งการเชื่อมต่อแบบนี้ทำให้สามารถใช้งานได้อย่างสะดวกสบายซึ่งการเชื่อมต่อนี้เรียกว่า Synchronous เป็นการเชื่อมต่อตลอดเวลาไม่ต้อง ConnectหรือDisconnect เหมือน โมเด็มที่ใช้งานตามบ้าน โดยมีการการันตีจากผู้ให้บริการสำหรับ Leased Line ว่าจะมีความเร็วในช่องสัญญาณสูงทั้งในด้านรับข้อมูล Download และการส่งข้อมูล …

Read More »