Tag Archives: printer

LPM คืออะไร

LPM ย่อมาจากคำว่า Lines Per Minute คือ หน่วยวัดความเร็วในการพิมพ์ของปริ้นเตอร์ ต่อหนึ่งหน้ากระดาษซึ่งส่วนมากแล้วเราจะใช้แทนค่าความเร็วของเครื่องพิมพ์ชนิด Line Printer หรือที่เรียกว่าเครื่องพิมพ์แบบบรรทัด ซึ่งเป็นเครื่องพิมพ์ความเร็วสูงชนิดหนึ่ง… โดยส่วนมากแล้วเวลาเราจะซื้อเครื่องพิมพ์ซักเครื่องเราจะเห็นคุณสมบัติในการพิมพ์ต่อหนึ่งหน้ากระดาษว่ามีความเร็วเท่าไร ซึ่งจะใช้ค่าหน่วยวัดที่แตกต่างกันซึ่งเราสามารถแบ่งประเภทของเครื่องพิมพ์ได้เป็น 2 แบบด้วยกันคือ 1. เครื่องพิมพ์แบบตอก ซึ่งจะใช้หน่วยวัดความเร็วในการพิมพ์เป็น LPM (lines per minute) หรือบรรทัดต่อวินาที ซึ่งเครื่องพิมพ์ที่เป็นแบบตอกส่วนมากแล้วจะเป็นเครื่องพิมพ์รุ่นเก่า …

Read More »