Tag Archives: w3c

W3C คืออะไร

การเขียนหรือสร้างเว็บไซต์ นอกจากความรู้ในการออกแบบแล้วยังต้องเข้าใจในมาตรฐานของ W3C ด้วย เพื่อให้เว็บไซต์ของเรามีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่ง W3C นี้เป็นองค์กรที่กำหนดมาตรฐานของเว็บไซต์ เมื่อเราสามารถสร้างเว็บไซต์ได้ตามมาตรฐาน การเปิดใช้งานเว็บด้วย Web browser ต่างๆก็จะถูกต้อง ไม่ผิดเพี้ยนไปจากที่เราต้องการ ? W3C คือ องค์กรระหว่างประเทศที่ทำงานด้านการพัฒนาเทคโนโลยี เวิลด์ ไวด์ เว็บ (www) โดยที่ W3C ย่อมาจากคำว่า …

Read More »