Tag Archives: virus computer

ไวรัสคอมพิวเตอร์ คืออะไร

ไวรัสคอมพิวเตอร์ (Computer Virus) คือ โปรแกรมหรือซอฟต์แวร์หรือชุดคำสั่งคอมพิวเตอร์ชนิดหนึ่ง ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาด้วยวัตถุประสงค์ร้าย สร้างปัญหาและก่อให้เกิดความเสียหายต่างๆกับเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยที่ไวรัสคอมพิวเตอร์สามารถสร้างปัญหาได้ตั้งแต่การก่อกวนไปจนถึงทำลายคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายได้ ไวรัสคอมพิวเตอร์มีความสามารถในการ Copy ตัวเอง เพื่อการแพร่กระจายตัวเองไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นๆ โดยที่ไวรัสคอมพิวเตอร์นั้นสามารถแพร่กระจายได้หลายช่องทาง เช่น ฝังตัวเองมาไฟล์ข้อมูลที่แจกจ่ายกัน แพร่กระจายผ่านอีเมล์ แผ่นบันทึกข้อมูลประเภทต่างๆ แต่ในปัจจุบันไวรัสคอมพิวเตอร์นั้นสามารถแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็วโดยอาศัยเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เครื่องคอมพิวเตอร์เมื่อตรวจพบไวรัส ไวรัสคอมพิวเตอร์บางชนิด เมื่อติดเข้ากับคอมพิวเตอร์เครื่องใด อาจจะเก็บตัวนิ่งไม่แสดงอาการใดๆ แต่เมื่อถึงเวลาที่กำหนดไว้ในโปรแกรม ก็จะแสดงอาการทันที เช่น …

Read More »