Tag Archives: voip

VoIP คืออะไร

การติดต่อสื่อสารด้วยอินเทอร์เน็ตเดิมเป็นเพียงการสื่อสารด้วยตัวอักษรและข้อมูล ซึ่งอาจทำให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน การใช้ระบบ VoIP จึงเป็นอีกทางเลือกที่สามารถช่วยให้สื่อสารกันผ่านอุปกรณสื่อสารแทบทุกชนิดได้เข้าใจยิ่งขึ้นและง่ายยิ่งขึ้นด้วยคำพูด ? VoIP ย่อมาจากคำว่า Voice over Internet Protocol เป็นการสื่อสารทางเสียงผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต VoIP นั้นเกิดจากการประยุกต์การส่งข้อมูลผ่าน Internet จากการส่งสัญญาณข้อมูลมาเป็นการส่งสัญญาณเสียงมารวมกับสัญญาณข้อมูล เพื่อส่งผ่าน Internet Protocol (IP) ผู้ใช้จึงไม่จำเป็นต้องมีสัญญาณโทรศัพท์ก็สามารถโทรหาผู้อื่นได้ผ่านทางอินเทอร์เน็ต ไม่ว่าจะเป็นการโทรจากโทรศัพท์สู่เครื่องคอมพิวเตอร์, คอมพิวเตอร์สู่โทรศัทพ์, คอมพิวเตอร์สู่คอมพิวเตอร์ …

Read More »