DBMS คืออะไร

DBMS ย่อมาจาก Database Management System หรือ ระบบบริหารจัดการฐานข้อมูล

DBMS หรือ Database Management System คือ ซอฟตแวรหรือโปรแกรมหรือชุดคำสั่งที่ทำหน้าที่บริหารและดูแลจัดการเกี่ยวกับระบบฐานขอมูล โดยช่วยอํานวยความสะดวกใหแกผูใช้งานในหลายๆด้าน เช่น ช่วยการสรางฐานข้อมูล การปรับปรุงแกไข การเขาถึงขอมูล การเรียกใช้ข้อมูล บริหารความถูกต้องของข้อมูล ควบคุมการแสดงผล และการจัดการเกี่ยวกับระบบแฟมขอมูลภายในฐานข้อมูล ตลอดจนควบคุมดูแลความซ้ำซ้อนและความสัมพันธ์ของข้อมูลแต่ละชนิดในระบบฐานข้อมูล

สามารถกล่าวได้ว่า DBMS ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางระหว่างผู้ใช้และโปรแกรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการใช้ฐานข้อมูล

หน้าที่ของระบบจัดการฐานข้อมูล (DBMS)
– รับคำสั่งจากภายนอก แล้วแปลงคำสั่ง (Compile) ให้อยู่ในรูปแบบที่ฐานข้อมูลเข้าใจ
– นำคำสั่งที่ผ่านการ Compile แล้ว ไปสั่งให้ฐานข้อมูลทำงานตามที่ต้องการ ไม่ว่าจะเป็นการเรียกข้อมูล การปรับแต่งแก้ไข ลบข้อมูล หรือสร้างข้อมูลเพิ่มเติม
– รักษาความสัมพันธ์ (Relationship) ของข้อมูลภายในฐานข้อมูลให้มีความถูกต้องอยู่เสมอ
– เก็บรายละเอียดทุกชนิดที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายในฐานข้อมูลไว้ในพจนานุกรมข้อมูล เพื่อให้โปรแกรมเมอร์หรือผู้บริหารระบบสามารถพัฒนาโปรแกรมสำหรับเชื่อมต่อหรือเรียกข้อมูลภายในไปใช้
– ควบคุมให้ฐานข้อมูลทำงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
– รักษาความปลอดภัยและป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับข้อมูลภายในฐานข้อมูล โดยจะตรวจสอบคำสั่งภายนอกที่จะเข้ามาจัดการฐานข้อมูล และปฏิเสธคำสั่งที่อาจสร้างความเสียหายกับระบบฐานข้อมูล
– ควบคุมการใช้งานข้อมูลแบบหลายคนพร้อมกัน เพื่อจัดลำดับการ Update ข้อมูล
– ทำหน้าที่สำรองข้อมูล (Backup) และกู้ข้อมูลเมื่อเกิดความเสียหายขึ้นกับฐานข้อมูล (Recovery)
– กำหนดสิทธิ์ของผู้ใช้ทุกคนที่เข้ามาใช้ฐานข้อมูล
– สร้าง Input/Edit/Report/Query forms เพื่อการเรียกใช้และการเข้าถึงระบบฐานข้อมูล

DBMS : MS SQL Server

MS SQL Server หนึ่งใน DBMS ยอดนิยม

ตัวอย่างซอฟต์แวร์ DBMS ที่ได้รับความนิยม
– Oracle
– SAP DB
– IBM DB2
– Sybase SQL
– Microsoft SQL Server
– PostgreSQL
– Pervasive SQL
– Microsoft Access
– SQLite
– Progress
– MySQL
– Firebird

About comadmin

Check Also

Domain Name คืออะไร

โดยปกติแล้วการเข้าเว็บไซต์หรือการใช้อินเตอร์เน็ต เมื่อเราต้องการเข้าไปดูเว็บไซต์ๆหนึ่งเราจะต้องพิมพ์เป็น IP ของเว็บไซต์นั้นซึ่งมันยากต่อการจดจำเป็นอย่างมาก นักพัฒนาเลยได้มีการพัฒนาให้มีการเรียกใช้งานเว็บไซต์ได้ง่ายขึ้นด้วยการคิดค้น Domain Name ขึ้นมาใช้เรียกแทน IP ซึ่งการใช้ Domain Name นั้นมีความสะดวกสบายกว่าการใช้ IP เพราะเป็นการใช้คำที่ใช้กันอยู่ทุกวัน …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *