DBMS คืออะไร

DBMS ย่อมาจาก Database Management System หรือ ระบบบริหารจัดการฐานข้อมูล

DBMS หรือ Database Management System คือ ซอฟตแวรหรือโปรแกรมหรือชุดคำสั่งที่ทำหน้าที่บริหารและดูแลจัดการเกี่ยวกับระบบฐานขอมูล โดยช่วยอํานวยความสะดวกใหแกผูใช้งานในหลายๆด้าน เช่น ช่วยการสรางฐานข้อมูล การปรับปรุงแกไข การเขาถึงขอมูล การเรียกใช้ข้อมูล บริหารความถูกต้องของข้อมูล ควบคุมการแสดงผล และการจัดการเกี่ยวกับระบบแฟมขอมูลภายในฐานข้อมูล ตลอดจนควบคุมดูแลความซ้ำซ้อนและความสัมพันธ์ของข้อมูลแต่ละชนิดในระบบฐานข้อมูล

advertisements

สามารถกล่าวได้ว่า DBMS ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางระหว่างผู้ใช้และโปรแกรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการใช้ฐานข้อมูล

หน้าที่ของระบบจัดการฐานข้อมูล (DBMS)
- รับคำสั่งจากภายนอก แล้วแปลงคำสั่ง (Compile) ให้อยู่ในรูปแบบที่ฐานข้อมูลเข้าใจ
- นำคำสั่งที่ผ่านการ Compile แล้ว ไปสั่งให้ฐานข้อมูลทำงานตามที่ต้องการ ไม่ว่าจะเป็นการเรียกข้อมูล การปรับแต่งแก้ไข ลบข้อมูล หรือสร้างข้อมูลเพิ่มเติม
- รักษาความสัมพันธ์ (Relationship) ของข้อมูลภายในฐานข้อมูลให้มีความถูกต้องอยู่เสมอ
- เก็บรายละเอียดทุกชนิดที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายในฐานข้อมูลไว้ในพจนานุกรมข้อมูล เพื่อให้โปรแกรมเมอร์หรือผู้บริหารระบบสามารถพัฒนาโปรแกรมสำหรับเชื่อมต่อหรือเรียกข้อมูลภายในไปใช้
- ควบคุมให้ฐานข้อมูลทำงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
- รักษาความปลอดภัยและป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับข้อมูลภายในฐานข้อมูล โดยจะตรวจสอบคำสั่งภายนอกที่จะเข้ามาจัดการฐานข้อมูล และปฏิเสธคำสั่งที่อาจสร้างความเสียหายกับระบบฐานข้อมูล
- ควบคุมการใช้งานข้อมูลแบบหลายคนพร้อมกัน เพื่อจัดลำดับการ Update ข้อมูล
- ทำหน้าที่สำรองข้อมูล (Backup) และกู้ข้อมูลเมื่อเกิดความเสียหายขึ้นกับฐานข้อมูล (Recovery)
- กำหนดสิทธิ์ของผู้ใช้ทุกคนที่เข้ามาใช้ฐานข้อมูล
- สร้าง Input/Edit/Report/Query forms เพื่อการเรียกใช้และการเข้าถึงระบบฐานข้อมูล

DBMS : MS SQL Server

MS SQL Server หนึ่งใน DBMS ยอดนิยม

ตัวอย่างซอฟต์แวร์ DBMS ที่ได้รับความนิยม
- Oracle
- SAP DB
- IBM DB2
- Sybase SQL
- Microsoft SQL Server
- PostgreSQL
- Pervasive SQL
- Microsoft Access
- SQLite
- Progress
- MySQL
- Firebird

advertisements
Scroll To Top