DBMS คืออะไร

DBMS ย่อมาจาก Database Management System หรือ ระบบบริหารจัดการฐานข้อมูล DBMS หรือ Database Management System คือ ซอฟตแวรหรือโปรแกรมหรือชุดคำสั่งที่ทำหน้าที่บริหารและดูแลจัดการเกี่ยวกับระบบฐานขอมูล โดยช่วยอํานวยความสะดวกใหแกผูใช้งานในหลายๆด้าน เช่น ช่วยการสรางฐานข้อมูล การปรับปรุงแกไข การเขาถึงขอมูล การเรียกใช้ข้อมูล บริหารความถูกต้องของข้อมูล ควบคุมการแสดงผล และการจัดการเกี่ยวกับระบบแฟมขอมูลภายในฐานข้อมูล ตลอดจนควบคุมดูแลความซ้ำซ้อนและความสัมพันธ์ของข้อมูลแต่ละชนิดในระบบฐานข้อมูล สามารถกล่าวได้ว่า …

Read More »

ฮาร์ดแวร์คืออะไร

ฮาร์ดแวร์ (Hardware) คือ เครื่องมือ เครื่องจักร ชิ้นส่วน และอุปกรณ์ต่างๆที่สามารถมองเห็นและจับต้องได้ ในระบบคอมพิวเตอร์นั้น ฮาร์ดแวร์ หมายถึง ชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ต่างๆที่ประกอบกันขึ้นเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ ยังหมายรวมถึงอุปกรณ์ต่อพ่วงประเภทต่างๆด้วย ตัวอย่างของฮาร์ดแวร์ เช่น CPU, RAM, Display adapter, Hard disk, Chipset, Mainboard, Power supply, จอ …

Read More »

ROM คืออะไร

ROM ย่อมาจาก Read-only Memory ROM คือ หน่วยความจำหลักชนิดอ่านได้อย่างเดียว นิยมใช้ในคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อิเลคโทรนิกส์หรืออุปกรณ์ที่ควบคุมด้วยระบบอิเลคโทรนิกส์ ROM เป็นหน่วยความจำที่มีซอฟต์แวร์หรือชุดคำสั่งหรือข้อมูลที่จำเป็นบรรจุอยู่แล้ว สามารถทำงานร่วมกับ CPU หรือ Microprocessor ได้ทันที ROM เป็นหน่วยความจำประเภทถาวร ซึ่งหมายถึงว่าข้อมูลภายในจะไม่มีการลบหรือสูญหายแม้เราจะปิดเครื่อง หรือตัดระบบไฟฟ้าที่จะมาเลี้ยงเครื่องนั้นๆก็ตาม ROM นิยมนำมาเก็บโปรแกรมจำพวก Bios (Basic Input output …

Read More »

ERP คืออะไร

ERP ย่อมาจาก Enterprise Resource Planning ERP คือ ซอฟต์แวร์ชนิดหนึ่งที่ใช้เพื่อการบริหารทรัพยาการขององค์กรธุรกิจ สามารถรวมศูนย์ข้อมูลทั้งหมดขององค์กรเข้ามาอยู่ในระบบฐานข้อมูลเดียวกัน เพื่อความง่ายในการบริหารข้อมูลทั้งหมด อีกทั้งยังสามารถเชื่อมโยงงานของทุกหน่วยงานในองค์การเข้าด้วยกัน เพื่อให้สามารถบริหารงานและทรัพยากรแบบองค์รวมและแบบหน่วยงานย่อยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ERP Software โดยทั่วไปจะสามารถบริหารงานได้ตั้งแต่ระบบการรับใบสั่งซื้อ ระบบการขาย ระบบบริหารการผลิต ระบบคลังสินค้า ระบบการจัดส่งสินค้าและขนส่ง ระบบบิลลิ่ง ระบบบัญชีและการเงิน ตลอดจนระบบบริหารงานบุคคล เป็นต้น ซอฟต์แวร์ ERP …

Read More »

DHCP คืออะไร

DHCP ย่อมาจาก Dynamic Host Configuration Protocol DHCP คือ โปรโตคอล (Protocol) ของระบบเครือข่ายที่ใช้สำหรับกำหนดหรือแจกหมายเลขไอพี (IP Address) แบบอัตโนมัติแก่อุปกรณ์ทุกชนิดที่เป็นเครื่องลูกข่ายบนระบบเน็ตเวิร์คที่โปรโตคอลเชื่อมต่อแบบ TCP/IP โดยปกติแล้วตัวที่รันโปรโตคอล DHCP ในระบบเน็ตเวิร์คเรียกว่า DHCP Server ซึ่งมักกำหนดให้เครื่องแม่ข่าย หรือเครื่อง Server ทำหน้าที่ DHCP …

Read More »

HDD คืออะไร

HDD คือ ตัวย่อของคำว่า Harddisk, Hard disk, Hard drive และ Hard disk drive นั่นเอง แต่โดยทั่วไปนิยมใช้เป็นตัวย่อของ Harddisk HDD หรือ Harddisk คือ อุปกรณ์อิเลคโทรนิกส์ชนิดหนึ่ง ทำหน้าที่เป็นตัวสำรองข้อมูล หรือ อุปกรณ์เก็บข้อมูลของเครื่องคอมพิวเตอร์ มีขนาดเล็ก มีความจุสูง …

Read More »

Malware คืออะไร

Malware (มัลแวร์) คือ โปรแกรมหรือชุดคำสั่งของคอมพิวเตอร์ ที่มีจุดประสงค์ร้ายต่อระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย โดยทำงานในลักษณะที่เป็นการโจมตีระบบ การทำให้ระบบเสียหาย รวมไปถึงการโจรกรรมข้อมูล Malware ย่อมาจาก Malicious software Malware ส่วนใหญ่จะใช้วิธีลักลอบเข้ามาสู่คอมพิวเตอร์หรือระบบเครือข่ายของเราโดยแฝงตัวมากับโปรแกรมการใช้งาน (Application software) ต่างๆ เช่น มากับแผ่น CD เถื่อน มากับไฟล์ที่ดาวน์โหลดผ่านอินเตอร์เน็ต มากับระบบแชทใน Social media ต่างๆ …

Read More »

USB OTG คืออะไร

USB OTG หรือ USB On-The-Go คือ เทคโนโลยีแบบใหม่ของช่องต่อพ่วงหรือพอร์ต ที่ทำให้อุปกรณ์ต่างๆสามารถต่อพ่วงกันได้โดยตรงโดยไม่ต้องผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ ในอดีตเป็นที่ทราบกันดีกว่าพอร์ต USB นั้นมีไว้สำหรับต่อพ่วงอุปกรณ์ภายนอกเข้ากับคอมพิวเตอร์ โดยที่คอมพิวเตอร์ทำหน้าที่เป็นโฮสต์ (Host) และอุปกรณ์ต่อพ่วงทำหน้าที่เป็น Slave ซึ่งหมายถึงว่าคอมพิวเตอร์ทำหน้าที่เป็นตัวควบคุมและเรียกข้อมูลจากอุปกรณ์ต่อพ่วง เช่นพวก Flash drive, Card reader, Removable harddisk เป็นต้น แต่เราไม่สามารถต่อพ่วง …

Read More »

HDMI คืออะไร

HDMI คือ พอร์ตหรือช่องเชื่อมต่อสัญญาณเพื่อส่งสัญญาณมัลติมีเดียทั้งภาพและเสียงในระบบดิจิตอล โดยใช้สายสัญญาณเพียงเส้นเดียว ให้ความคมชัดของภาพดีเลิศ มีความละเอียดสูง และให้เสียงที่สมบูรณ์แบบที่สุดในปัจจุบัน HDMI ย่อมาจาก High Definition Multimedia Interface ช่องต่อ HDMI HDMI นั้นถูกนำมาใช้กับอุปกรณ์จำพวก Audio-video (AV) มากมายหลายประเภท เช่น LED/LCD/Plasma TV, Home Theater …

Read More »

ลบไดร์เวอร์การ์ดจอ ต้องทำอย่างไร

วิธีลบไดร์เวอร์การ์ดจอ ต้องทำอย่างไร ไม่ยากเลย… มาดูวิธีกันครับ 1. Click ขวาที่ My Computer เลือก Properties 2. เลือก Device Manager 3. เลือก Display Adapters 4. เลือกรุ่นของการ์ดจอที่ต้องการลบไดร์เวอร์ 5. Click ขวา เลือก …

Read More »