ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์

ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์นั้นมีหลากหลายมาก ตั้งแต่เรื่องเล็กๆไปจนถึงเรื่องใหญ่ๆ วันนี้เราจะมาแยกแยะประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ในด้านต่างๆกันครับ…

ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ ในด้านต่างๆมีดังนี้

  1. ด้านการแพทย์และสารณสุข
  2. ด้านการทำงาน
  3. ด้านความบันเทิง
  4. ด้านการเงินและการธนาคาร
  5. ด้านการคมนาคมขนส่ง
  6. ด้านอุตุนิยมวิทยา
  7. ด้านพานิชย์และการค้าขาย
  8. ด้านการศึกษา

1. ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ในด้านการแพทย์และสารณสุข
ในปัจจุบันได้มีการนำคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ในด้านการแพทย์และสาธารณสุขอย่างแพร่หลาย ทั้งในด้านการจัดเก็บข้อมูลทางสุขภาพ การวิเคราะห์และการวินิจฉัยโรค การเอ็กซเรย์ และการผ่าตัด เป็นต้น ซึ่งช่วยให้แพทย์สามารถวิเคราะห์และรักษาโรคได้รวดเร็วและถูกต้องมากขึ้น

ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ในวงการแพทย์

ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ในวงการแพทย์

2. ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ในการทำงาน
แทบทุกบริษัทห้างร้านได้มีการนำคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้กันอย่างแพร่หลาย ทั้งด้านงานเอกสาร อีเมล์ การทำบัญชี ระบบเงินเดือน ระบบบริหารงานบุคคล ระบบสต็อคสินค้า ระบบฐานข้อมูลลูกค้า และอื่นๆ ทำให้การทำงานรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าในอดีต

คอมพิวเตอร์กับการทำงาน

คอมพิวเตอร์กับการทำงาน

3. ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ในด้านความบันเทิง
ทุกวันนี้สามารถกล่าวได้ว่าเครื่องคอมพิวเตอร์นั้นได้ถูกนำมาใช้เป็นศูนย์กลางความบันเทิงของชีวิตคนเมืองไปแล้ว ทั้งใช้ดูหนัง ดูวิดีโอ ฟังเพลง การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ การอ่านข่าว ล้วนแต่ใช้คอมพิวเตอร์ทั้งสิ้น

ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ด้านความบันเทิง

ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ด้านความบันเทิง

4. ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ในด้านการเงินและการธนาคาร
ธนาคารเป็นองค์กรธุรกิจอีกชนิดหนึ่งที่นำคอมพิวเตอร์มาช่วยในการทำงานมากที่สุด ทั้งเรื่องของการจัดเก็บรายละเอียดลูกค้าและผู้ฝากเงิน รายละเอียดบัญชีธนาคาร รายละเอียดธุรกรรมทางการเงิน การเบิกถอน การโอนเงิน การแลกเปลี่ยนเงินตราและอื่นๆ

คอมพิวเตอร์กับระบบการเงิน

คอมพิวเตอร์กับระบบการเงิน

5. ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ในด้านการคมนาคมขนส่ง
ระบบการขนส่งและการคมนาคมก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่มีการใช้คอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการทำงาน ทั้งด้านการจัดระเบียบจราจร การควบคุมการเดินรถ ระบบตั๋วโดยสารและการชำระเงิน การบันทึกข้อมูลการเดินทาง ข้อมูลผู้โดยสาร เป็นต้น

คอมพิวเตอร์กับระบบขนส่ง

คอมพิวเตอร์กับระบบขนส่ง

6. ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ในด้านอุตุนิยมวิทยา
การพยากรณ์อากาศและอุตุนิยมวิทยานั้นมีข้อมูลที่ต้องนำมาวิเคราะห์จำนวนมาก การวิเคราะห์ด้วยคนนั้นสามารถทำได้ แต่จะใช้เวลานานและขาดความแม่นยำ ซึ่งมักไม่ทันการ ดังนั้นจึงมีการนำระบบคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ หรือ Super computer เข้ามาช่วยในการวิเคราะห์ ทำให้สามารถทำงานได้เร็ว และการพยากรณ์อากาศมีความแม่นยำมากขึ้น ทันต่อเวลา

คอมพิวเตอร์กับการพยากรณ์อากาศ

7. ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ในด้านพานิชย์และการค้าขาย
การค้าขายสมัยใหม่ หรือ Modern trade นั้นไม่ได้มีเพียงแค่ซื้อมาและขายไปเหมือนเช่นในอดีต แต่ใช้วิธีการค้าขายที่รวดเร็ว มีสินค้ามาก มีการจัดทำระบบคลังสินค้าและกระจายสินค้าที่มีประสิทธิภาพ การจัดทำระบบสต็อคที่แม่นยำ ตลอดจนการวิเคราะห์ยอดขายและความนิยมของผู้บริโภคต่อสินค้านั้นๆ ทั้งในเวลาปกติและระยะเวลาที่มีการจัดโปรโมชั่น กระบวนการทั้งหลายเหล่านี้เกิดขึ้นได้ด้วยการใช้คอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยจัดระบบงาน เก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลทุกประเภท ทำให้สามารถทำงานได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงขึ้น

คอมพิวเตอร์กับการค้าขาย

คอมพิวเตอร์กับการค้าขาย

8. ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ในด้านการศึกษา
ทุกวันนี้มีการนำระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ในการศึกษามากขึ้น ทั้งในระดับก่อนวัยเรียนจนถึงระดับอุดมศึกษา ทั้งได้ด้านการจัดทำสื่อการสอน การใช้สื่อการสอนแบบอิเลคโทรนิกส์ การเก็บข้อมูลนักเรียนนักศึกษา การตรวจข้อสอบ ซึ่งทำให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ต้นการศึกษาด้านหนังสือลดลง อีกทั้งยังมีระบบอินเตอร์เน็ตเข้ามาช่วย ทำให้ระบบการเรียนการสอนทางไกลเกิดขึ้นได้ ช่วยขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนในถิ่นธุรกันดานได้

คอมพิวเตอร์กับระบบการศึกษา

คอมพิวเตอร์กับระบบการศึกษา

จะเห็นว่าประโยชน์ของคอมพิวเตอร์นั้นมีมากมายและหลากหลาย มีบทบาทในชีวิตประจำวันและสังคมของเราในวงกว้าง แต่การใช้คอมพิวเตอร์นั้นต้องใช้อย่างสร้างสรรค์ ไม่ใช้เป็นแหล่งมั่วสุม เราก็จะได้ประโยชน์จากคอมพิวเตอร์อย่างเต็มที่ครับ ^ ^

About comadmin

Check Also

ยุคของคอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์ที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบันนั้นถูกพัฒนามาอย่างต่อเนื่องยาวนาน โดยสามารถแบ่งออกเป็นยุคของคอมพิวเตอร์ได้ 5 ยุค หรือ 5 ช่วงเวลาด้วยกัน คอมพิวเตอร์ยุคที่ 1 (ค.ศ. 1945 – 1958) ยุคของคอมพิวเตอร์ยุคแรกนี้เป็นยุคที่คอมพิวเตอร์ใช้หลอดสุญญากาศซึ่งใช้กำลังไฟฟ้าสูง พบว่ามีปัญหาเรื่องความร้อนสูงและไส้หลอดขาดบ่อย ถึงแม้จะมีการติดตั้งระบบระบายความร้อนที่มีประสิทธิภาพสูงก็ตาม …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *