FAT คืออะไร

การใช้งานคอมพิวเตอร์นั้นจะมีระบบจัดการไฟล์ในทุกๆแพลทฟอร์มเข้ามาช่วยเหลือในการใช้งานเสมอ ซึ่งตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันระบบจัดการไฟล์ของ Windows ได้ถูกพัฒนามาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ระบบ FAT จนกระทั่งมาถึงปัจจุบัน เป็นระบบ NTFS ซึ่งความสามารถของแต่ละระบบมีความแตกต่างกัน ซึ่งในบทความนี้เราจะเจาะลึกถึงระบบ FAT(File allocation Table) ซึ่งเป็นระบบจัดการไฟล์รุ่นแรกของ Windows


FAT ย่อมาจาก File allocation Table คือโครงสร้างในการจัดการไฟล์ของคอมพิวเตอร์ในระบบดอส ซึ่งจะทำงานร่วมกับ Directory เสมอ ระบบ FAT เป็นระบบการจัดการไฟล์รุ่นแรกของไมโครซอฟท์ ที่ใช้งานกับ Windows ซึ่งหลักการทำงานของระบบ FAT นี้จะใช้การเก็บรวมรวมไฟล์เล็ก ๆแต่ละไฟล์มารวมกันหรือเราจะเรียกว่า Cluster โดยนำ Cluster มาเรียงกันแบบ One way linked list
จำนวน Cluster ของแต่ละไฟล์จะมีขนาดตั้งแต่ 0 ไบท์ จนถึงมากสุดที่ 4 กิ๊กกะไบท์ ซึ่งการเก็บไฟล์ในระบบ FAT นี้ไม่จำเป็นต้องเรียงไฟลืแต่ละไฟล์ไว้ด้วยกันเสมอ โดยแต่ละไฟล์จะมี linked list ติดอยู่เพื่อการสืบค้นที่ง่ายขึ้น ซึ่งการค้นหาไฟล์ที่อยู่คนละที่จะเป็นหน้าที่ของ Directory ที่จะเก็บ linked list แรกของไฟล์ไว้เพื่อจะนำไปหาไฟล์ที่แยกย่อยใน FAT ต่อไปนั่นเอง

FAT

ระบบไฟล์แบบ FAT32

FAT เราสามารถแบ่งออกเป็น 3 อย่างตามความสามารถในการจัดเก็บไฟล์คือ
1. FAT 12 เป็นระบบจัดการไฟล์รุ่นเก่าที่สุดและมีขนาดเล็กที่สุด ซึ่งจะใช้กับพวก Floppy Disk และ Harddisk ที่มีขนาดไม่เกิน 16 MB ความสามารถในการเก็บ Cluster มีเพียง 4096 Cluster เท่านั้น
2. FAT 16 หรือจะเรียกว่า Virtual FAT และ VFAT ก็ได้ FAT 16 เป็นระบบจัดการไฟล์ที่ใช้กับ Windows ตั้งแต่รุ่นแรกจนถึงรุ่น Windows 95 ซึ่งความสามารถของ FAT 16 นั้นได้ถูกพัฒนาให้สามารถเก็บไฟล์ที่มีชื่อยาวได้ไม่เกิน 256 ตัว และสามารถเก็บ Cluster ได้ถึง 65536 Cluster ซึ่งหน่วยความจำที่จะใช้ FAT 16 ได้นั้จะต้องมีหน่วยความจำไม่เกิน 2 GB
3. FAT 32 เป็นระบบจัดการไฟล์ที่ยังมีการใช้งานจนถึงปัจจุบัน โดยหน่วยความจำที่ใช้งานในระบบ FAT 32 ได้นั้นต้องมีหน่วยความจำไม่เกิน 4 GB มีความสามารถในการเก็บ Cluster ได้มากถึง 268,435,456 Cluster เลยทีเดียว

แต่ถึงกระนั่นในปัจจุบันระบบ FAT ที่ใช้งานอยู่ก็มีเพียง FAT 32 เท่านั้นเนื่องจากหน่วยความจำต่างๆได้ถูกพัฒนาขึ้นให้มีความจุที่มากขึ้นและมีความสามารถในการจัดการไฟล์ที่มากขึ้นโดยระบบจัดการไฟล์ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายมากที่สุดก็คือ NTFS (New Technology File System) ซึ่งเริ่มใช้ระบบนี้ตั้งแต่ Windows XP เป็นต้นมา

About comadmin

Check Also

Domain Name คืออะไร

โดยปกติแล้วการเข้าเว็บไซต์หรือการใช้อินเตอร์เน็ต เมื่อเราต้องการเข้าไปดูเว็บไซต์ๆหนึ่งเราจะต้องพิมพ์เป็น IP ของเว็บไซต์นั้นซึ่งมันยากต่อการจดจำเป็นอย่างมาก นักพัฒนาเลยได้มีการพัฒนาให้มีการเรียกใช้งานเว็บไซต์ได้ง่ายขึ้นด้วยการคิดค้น Domain Name ขึ้นมาใช้เรียกแทน IP ซึ่งการใช้ Domain Name นั้นมีความสะดวกสบายกว่าการใช้ IP เพราะเป็นการใช้คำที่ใช้กันอยู่ทุกวัน …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *