Packets Per Second คืออะไร

การใช้ Packet Switching ในการสื่อสารข้อมูลในเครือข่ายคอมพิวเตอร์นั้น เป็นวิธีการที่ทำให้คอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องสามารถที่จะรับ – ส่ง ข้อมูลได้รวดเร็วยิ่งขึ้น เนื่องจากมีการแบ่งข้อมูลออกเป็นหลาย ๆ Packet แล้วจึงกระจายตัวกันออกไปผ่านเครือข่ายแต่ละเส้นทาง โดยใช้ความเร็วที่แตกต่างกัน ซึ่งความเร็วในการรับ – ส่ง Packet นั้น เรียกว่า Packet Per Second

Packet Per Second คืออะไร?
Packet Per Second คือความสามารถในการส่ง packet สูงสุดที่ทำได้ใน 1 วินาที โดยมีหน่วยเป็น pps ซึ่งค่าของ Packet Per Second นั้นจะได้จาก Switching Fabric ของเส้นทางที่ packet ใช้ในการสัญจร

Packet Per Second

Switching Fabric เป็นความกว้างสูงสุดของ Data หรือข้อมูลสูงสุดที่ Bus สามารถรับได้ เปรียบเสมือนกับความกว้างของถนนที่ให้รถวิ่ง เมื่อมีรถหรือ Packet ขนาดใหญ่วิ่งผ่าน จะส่งผลให้ความสามารถในการส่งลดลง เหมือนเอาสิบล้อหลายคันมาวิ่งต่อกันบนถนน ก็จะส่งผลให้จำนวนรถที่วิ่งบนถนนได้มีน้อยกว่ารถเล็กหรือ Packet ขนาดเล็ก ที่สามารถวิ่งได้ในปริมาณที่มากกว่าในเส้นทางเดียวกัน

ในการถ่ายโอนข้อมูลผ่านเครือข่ายนั้น ปกติแล้วมักจะใช้ไฟล์ที่มีขนาดเล็กมากกว่าไฟล์ขนาดใหญ่ สังเกตได้จากการเปิดให้บริการ download ไฟล์ในปัจจุบันมักจะใช้วิธีแบ่งไฟล์ใหญ่ให้มีขนาดเล็กลง เพื่อให้ packet ที่ได้มีขนาดเล็กด้วย ส่งผลให้ค่า Packet Per Second สูงขึ้นตามไปด้วย

advertisements
Scroll To Top