Packet Exchange Protocol คืออะไร

การส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายด้วย Packet Switching นั้นจำเป็นที่จะต้องใช้ Protocol ซึ่งเป็นระเบียบวิธีการที่กำหนดขึ้นสำหรับสื่อสารข้อมูล เพื่อให้สามารถส่งผ่านข้อมูลไปยังปลายทางได้อย่างถูกต้อง โดยมีการออกแบบโปรโตคอลอื่น ๆ ขึ้นมาใช้งานเป็นจำนวนมาก เพื่อให้เหมาะสมกับลักษณะงานที่ทำ เช่น Apple Talk, NetBEUI และ Packet Exchange Protocol ที่ถือว่าเป็นโปรโตคอลที่ใกล้ตัวเรามากที่สุดในการใช้งานคอมพิวเตอร์

advertisements

Packet Exchange Protocol คืออะไร?
Packet Exchange Protocol เป็นโปรโตคอลที่พัฒนาขึ้นมาโดยบริษัท Novell ซึ่งมีการแบ่งโปรโตคอลหลัก ๆ ออกเป็น 2 ตัว คือ Internetwork Packet Exchange Protocol (IPX) และ Sequenced Packet Exchange Protocol (SPX)

Packet Exchange Protocol

Packet Exchange Protocol แบบ IPX

โดย Internetwork Packet Exchange Protocol จะทำหน้าที่ในระดับ network layer หรือชั้นเครือข่าย ภายใต้มาตรฐาน OSI Model คือเมื่อมีการส่งข้อมูลโดยไม่ต้องทำการสร้างการเชื่อมต่อกันระหว่าง host กับคอมพิวเตอร์ที่ติดต่อกันอย่างถาวร และไม่ต้องรอสัญญาณยืนยันการรับข้อมูลจากปลายทาง หรือที่เรียกกันว่า connectionless, unreliable โดยที่ตัวโปรโตคอลนั้นจะพยายามส่งข้อมูลไปยังปลายทางให้ดีที่สุด

ส่วน Sequenced Packet Exchange Protocol จะทำหน้าที่ในระดับ transport layer หรือชั้นการแปล ซึ่งจะทำงานตามมาตรฐาน OSI Model เช่นเดียวกับ IPX Protocol แต่จะเป็นการส่งผ่านข้อมูลแบบตรงกันข้ามกับ IPX คือจะต้องสร้างการเชื่อมต่อระหว่างคอมพิวเตอร์กับ Host เข้าด้วยกันก่อน และมีการส่งผ่านข้อมูลที่เชื่อถือได้ ด้วยการตรวจสัญญาณยืนยันการรับ – ส่ง ข้อมูลจากปลายทาง

advertisements
Scroll To Top