Parallel Port คืออะไร

Parallel Port คือ พอร์ตหรือช่องทางการเชื่อมต่อระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์กับอุปกรณ์ภายนอกอื่นๆ โดยที่ Parallel Port สามารถเรียกได้หลายชื่อเช่น พอร์ตคู่ขนาน และ LPT Port หรือพอร์ท Printer เป็นต้น

advertisements

Parallel Port มีลักษณะเป็นพอร์ตแบนๆแบบตัวเมีย มี 25 ช่องเสียบ (หรือ 25 รู/ขา) มักติดตั้งอยู่ด้านหลังของเครื่องคอมพิวเตอร์ เป็นพอร์ตที่สามารถส่งข้อมูลแบบขนานที่มีขนาด 8 bit ออกไปยังอุปกรณ์ต่อพ่วงได้โดยตรง จึงสามารถส่งผ่านข้อมูลได้รวดเร็วมากกว่าแบบ Serial port หรือพอร์ตอนุกรม

Parallel Port

Parallel Port แบบ 25 Pin

Parallel Port นิยมใช้ต่อพ่วงกับเครื่องพิมพ์ (Printer) เป็นหลัก จึงนิยมเรียกว่า Printer port อีกทั้งนิยมใช้เป็นช่องเสียบสำหรับ Software Dongle ด้วย

ปัจจุบันคอมพิวเตอร์รุ่นๆใหม่มักไม่มี Parallel Port มาให้แล้ว เนื่องจาก Printer ในปัจจุบันนิยมต่อพ่วงด้วยพอร์ต USB นั่นเอง

advertisements
Scroll To Top